ΕΡΜΗΝΕΙΑ. Resmi Misafirlik ile İlgili sacrae litterae’nin Yunanca Çevrileri

Stephen MITCHELL   635–639

 

Öz: Septimius Severus ve oğlu Caracalla İ.S. 204 yılında bir kararname yayınlayarak İmparator adına görev yapanları misafir etme yükümlüğünü Roma senatörleri için kaldırmıştır. Bu kararnameyi içeren sekiz adet yazıt Ege ve Batı Anadolu kentlerinden şimdiye kadar bilinmekteydi. Bu kararnameyi içeren yeni bir fragman ise Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunmaktadır. Çift dilli kaleme alınmış yeni yazıtın Yunanca başlığı ἑρμηνεία θείων γραμμάτων olarak verilmiştir. Hermeneia sözcüğü İ.S. 3.–5. yüz­yıllarda Latince kaleme alınmış resmi metinlerin onaylanmış Yunanca çevrisi için kullanılan teknik bir terimdi. Yukarıda sözü edilen İ.S. 204 yılına ait kararnamenin üç Yunanca çevrisi yazıtlar ara­cılı­ğıyla günümüze ulaşmıştır. Üç çeviri arasındaki farklılıklar, bunların eyaletlerde yerel bazda hukuk uz­manlarının desteğiyle hazırlandığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: ἑρμηνεία; ssacrae litterae; resmi misafirlik; Septimius Severus; Caracalla.

 

Kaynakça

Bernand 1989

A. Bernand, De Thèbes à Syène, Paris 1989.

Brennan 1989

P. Brennan, Diocletian and Elephantine: a closer look at Pococke’s puzzle (IGRR 1 1291 = SB 5.8393), ZPE 76, 1989, 193–205.

Drew-Bear 1978

T. Drew-Bear, Sacrae Litterae, Chiron 7, 1977, 355–363.

Feissel 1985

D. Feissel, Les constitutions des tétrarques connus par l’épigraphie: inven­taire et notes critiques, Antiquité tardive 3, 1985, 33–53.

Feissel 2010

D. Feissel, Documents, droit, diplomatique de l’Empire romain tardif, Paris 2010.

Herrmann 1977

P. Herrmann, Sacrae Litterae, Chiron 7, 1977, 364–365.

Jones 1984

C. P. Jones, The sacrae litterae of 204: two colonial copies, Chiron 14, 1984, 93–99.

Knibbe – Merkelbach 1978

D. Knibbe – R. Merkelbach, Allerhöchste Schelte. (Zwei Exemplare der Sacrae Litterae aus Ephesos), ZPE 31, 1978, 229–232.

Merola 2001

G. D. Merola, Autonomia doganale nella tarda antichita intomo a CIL 3, 7151–7152, in: Atti del’Accademia romanistica constan­ti­niana. XIII Con­vegno internazionale in memoria di André Chas­tagnol, Napoli 2001, 277–292.

Robert 1962

L. Robert, Villes d’Asie Mineure. Études de géographie ancienne, Paris 21962.

Robert 1978

L. Robert, Documents d’Asie Mineure VIII. Réglement impérial gréco-latin sur les hôtes imposés, BCH 102, 1978, 432–437.

Wilhelm 1900

A. Wilhelm, Zwei Inschriften aus Paros, JÖAI 3, 1900, 75–78.