Bithynia ve Pontos’ta Grup ve Dernekler’in Yerel Siyasetçi ve Eyalet Valileriyle İletişimleri

Nikos GIANNAKOPOULOS   364–387

 

Öz: Bithynia ve Pontos kentlerinde birçok dini ve mesleki dernek belgelenmiştir. Bunların, kentlerinde önem­­li bir siyasi faktör oluşturdukları bilinmektedir. Bazı derneklerin kentlerde yerel yöneticiler ve vali gi­bi Romalı yöneticiler ile ilişki içine girdikleri ve bu kişileri onurlandırdıkları görülmektedir. Pli­nius’un mektuplaşmaları da Roma Dönemi Bithynia ve Pontos’undaki özel derneklerin, kentlerdeki ye­rel toplum içersinde kayda değer ölçüde önemli güçler ve buna bağlı olarak da eyalet yöneticileri için  bir itina ve ilgi meselesi olarak düşünüldüğüne işaret eder. Ancak bu resmi olmayan tüzel kişiler böyle bir öneme nasıl ulaşmışlardı? Bu onurlandırmaların arkasında yatan sebepleri irdeleyen yazar Bithynia-Pon­tos dernekleri ile yerel ve Romalı yöneticiler arasında söz konusu olan ilişkilere yoğunlaşmak sure­tiyle bu probleme eğilmeyi amaçlamıştır. Bir yandan kentteki söz sahibi kişilerin kazanılması dernek­lerin statüsünü yükseltmekte, onların çeşitli imtiyazlar elde etmesini kolaylaştırmakta ve dernek­lere res­men liderlik ve bir üstünlük kazandırmaktaydılar. Diğer yandan yerel siyasetçiler de bu dernek­lerin des­teğiy­le resmi onurlar elde etmekte ve hedefledikleri siyasi amaçlara daha kolay ulaşa­bilmekteydiler. Bithy­niarchai ve eyalet valilerinin de Roma imparatoru için dikilen onurlandırma ya da adak anıtlarının in­şa­sında söz konusu bu özel derneklerle işbirliği içerisine girdikleri görülmektedir. Eşraf tabakanın elin­de tutuğu kent kurumları vasıtasıyla değil de, eşraftan seçkin üye­lerle gerçekleşen bu türden bir kişi­sel ilişki toplum yaşamının temel taşı olan euergesia sisteminin düzgün bir şekilde deva­mını sağlamakla bir­likte, derneklere, önemli politik figürler haline gelerek kendi micro-toplumlarının imparatorluk içe­ri­sin­deki yerini belirleyen siyasi hayata iştirak etme olanağını da sağla­mıştır. Öte yandan, yapı itibariyle değiş­ken ve hizipçi politik çevre içerisinde, politikacıları doğrudan halka danışmaya teşvik eden ısrarcı demo­kratik karakter ve derneklerin önemli devlet adamlarına bağlanması anlaşmazlık zamanlarında bir nevi seferber olma aracı olarak da işlev görebilmekteydi.

Anahtar Kelimeler: Bithynia; Pontos; dernekler; kent elitleri; euergesia; kişisel ilişki; patronluk.

 

Kaynakça

Adak – Stauner 2013

M. Adak – K. Stauner, Eine Honoratorenfamilie aus Nikomedeia, Gephyra 10, 2013, 143–151.

Anderson 1900

J. G. C. Anderson, Pontica, JHS 20, 1900, 151–158.

Anderson et al. 1910

J. G. C. Anderson – Fr. Cumont – H. Grégoire, Studia Pontica, III. Recueil des inscriptions grecques et latines du Pont et de l'Arménie. Fasc. 1, Brussels 1910.

Arnaoutoglou 2002

I. Arnaoutoglou, Roman Law and Collegia in Asia Minor, RIDA 49, 2002, 27–44.

Arnaoutoglou 2003

I. Arnaoutoglou, Thusias heneka kai sunousias. Private Religious Asso­ciat­ions in Hellenistic Athens, Athens 2003.

Bekker-Nielsen 2008

T. Bekker-Nielsen, Urban Life and Roman Politics in Roman Bithynia: The Small World of Dio Chrysostom, Aarhus 2008.

Bendlin 2002

A. Bendlin, Gemeinschaft, Öffentlichkeit und Identität, in: U. Egelhaaf-Gaiser – A. Schöfer (edd.), Religiose Vereine in der romischen Antike: Un­ter­­suchun­gen zu Organisation, Ritual und Raumordnung, Tübingen 2002, 9–40.

Bricault 2005

L. Bricault, Recueil des inscriptions concernant les cultes isiaques (RICIS) vol. 2 – Corpus, Paris 2005.

Cotter 1996

W. Cotter, The Collegia and Roman Law: State Restrictions on Voluntary Associations, in: J. S. Kloppenborg – St. G. Wilson, (edd.), Voluntary Asso­ciations in the Graeco-Roman World, London – New York 1996, 74–89.

de Ligt 2000

L. de Ligt, Governmental Attitudes towards Markets and Collegia in: E. Lo Cascio (ed.), Mercati permanenti e mercati periodici nel Mondo Romano, Bari 2000, 237–252.

Dittman-Schöne 2001

I. Dittmann-Schöne, Die Berufsvereine in den Städten des kaiserzeitlichen Kleinasiens, Regensburg 2001.

Dunant 1973

Fr. Dunant, Le culte d’Isis dans le bassin oriental de la Méditerranée III. Le culte d’Isis en Asie Mineure. Clergé et ritual des sanctuaries isiaques, Leiden 1973.

Eck 1970

W. Eck, Senatoren von Vespasian bis Hadrian. Prosopographische Unter­suchun­gen mit Einschluss der Jahres- und Provinzialfasten der Staathalter, München 1970.

Erdkamp 2005

P. Erdkamp, The Grain Market in the Roman Empire, Cambridge 2005.

Fernoux 2004

H.-L. Fernoux, Notables et élites des cites de Bithynie aux époques hellénis­tique et romaine (IIIe siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.). Essai d’histoire sociale, Lyon 2004.

Fernoux 2011

H. Fernoux, Le Demos et la Cité. Communautés et assemblées populaires en Asie Mineure à l’époque impériale, Rennes 2011.

Foucart 1873

P. Foucart, Des associations religieuses chez les Grecs. Thiases, éranes, orgéons. Paris 1873.

Fröhlich 2013

P. Fröhlich, Les groupes du gymnase d’Iasos et les presbytéroi dans les cités à l’époque hellénnistique, in: P. Fröhlich – P. Hamon (edd), Groupes et as­so­cia­tions dans les cités grecques (IIIe siècle av. J.-C. – IIe siècle apr. J.-C.), Genève 2013, 59–111.

Fröhlich – Hamon 2013

P. Fröhlich – P. Hamon, Histoire sociale et phénomène associatif dans les cités grecques d’époque hellénistique et impériale, in: P. Fröhlich – P. Hamon (edd.), Groupes et associations dans les cités grecques (IIIe siècle av. J.-C. – IIe siècle apr. J.-C.), Genève 2013, 1–27.

Gabrielsen 2001

V. Gabrielsen, The Rhodian Associations and Economic Activity, in: Z. H. Archibald et al. (edd.), Hellenistic Economies, London 2001, 163–184.

Gabrielsen 2007

V. Gabrielsen, Brotherhoods of Faith and Provident Planning: The Non-Public Associations of the Greek World, MHR 22.2, 2007, 183–210.

Giannakopoulos 2008

N. Giannakopoulos, Ο Θεσμός της Γερουσίας των ελληνικών πόλεων κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, Thessaloniki 2008.

Halfmann 1979

H. Halfmann, Die Senatoren aus dem östlichen Teil des Imperium Roma­num bis zum Ende des 2. Jh. n. Chr, Göttingen 1979.

Harland 1996

P. A. Harland, Honours and Worship: Emperors, Imperial Cults and Asso­cia­tions at Ephesus, Studies in Religion, Sciences religieuses 25, 1996, 319–334.

Harland 2003

P. A. Harland, Imperial Cults within local cultural life: Associations in Ro­man Asia, AHB 17. 1–2, 2003, 85–107.

Heller 2009

A. Heller, La cité grecque d’époque impériale: vers une societé d’ordres?, Annales HSS 64.2, 2009, 341–373.

Jones 1978

C. P. Jones, The Roman World of Dio Chrysostom, Cambridge 1978.

Jones 1987

N. F. Jones, Public Organization in Ancient Greece: A Documentary Study, Philadelphia 1987.

Kloppenborg – Ascough 2011

J. S. Klopenborg – R. S. Ascough, Greco-Roman Associations: Texts, Trans­lation and Commentary I. Attica, Central Greece, Macedonia and Thrace, Berlin – New York 2011.

La Rocca 2005

A. La Rocca, Diritto di iniziativa e potere popolare nelle assemble cittadine greche, in: Fr. Amarelli (ed.), Politica e partecipazione nelle città dell’ impero romano, Roma 2005, 93–118.

Laurent 1932

V. Laurent, Melanges d’épigraphie grecque et de sigillogaphie byzantine, Echos d’Orient 31, 1932, 419–445.

Le Guen-Pollet 1989

B. Le Guen-Pollet, Sébastopolis du Pont (Sulusaray). Documents littéraires et inscriptions déjà publiées de la cité, EpigrAnat 13, 1989, 51–86.

Lendon 1997

J. E. Lendon, Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World, Oxford 1997.

Liu 2008

J. Liu, Pompeii and collegia: a new appraisal of the evidence, AHB 22, 2008, 53–69.

Liu 2009

J. Liu, Collegia Centonariorum. The Guilds of the Textile Dealers in the Roman West, Leiden – Boston 2009.

Ma 2000

J. Ma, Public Speech and Community in the Euboicus, in: S. Swain (ed), Dio Chrysostom. Politics, Letters and Philosophy, Oxford 2000, 108–124.

MacMullen 1966

R. MacMullen, Enemies of the Roman Order. Treason, Unerest and Alie­nation in the Empire, Cambridge 1966.

Madsen 2009

J. M. Madsen, Eager to be Roman: Greek response to Roman Rule in Pon­tus and Bithynia, London 2009.

Maillot 2013

S. Maillot, Les associations à Cos, in: P. Fröhlich – P. Hamon (edd), Groupes et associations dans les cités grecques (IIIe siècle av. J.-C. – IIe siècle apr. J.-C.), Genève 2013, 199–226.

Marek 1985

Chr. Marek, Katalog der Inschriften im Museum von Amasra, EpigrAnat 6, 1985, 135–156.

Mendel 1900

G. Mendel, Inscriptions de Bithynie, BCH 24, 1900, 361–426.

Mendel 1901

G. Mendel, Inscriptions de Bithynie [II], BCH 25, 1901, 5–92.

Migeotte 2013

L. Migeotte, Les souscriptions dans les associations privés, in: P. Fröhlich – P. Hamon (edd), Groupes et associations dans les cités grecques (IIIe siècle av. J.-C. – IIe siècle apr. J.-C.), Genève 2013, 113–127.

Mitchell 1993

S. Mitchell, Anatolia. Land, Men and Gods in Asia Minor, Vol. 1, Oxford 1993.

Mittford 1991

T. B. Mittford, Inscriptions Ponticae – Sebastopolis, ZPE 87, 1991, 181–143.

Nigdelis 2006

P. M. Nigdelis, Επιγραφικά Θεσσαλονίκεια, Thessaloniki 2006.

Nigdelis 2010

P. M. Nigdelis, Voluntary Associations in Roman Thessalonikē: In Search of Identity and Support in a Cosmopolitan Society, in: L. Nasrallah – Ch. Bakirtzis – S. J. Friesen (edd), From Roman to Early Christian Thessalonikē. Studies in Religion and Archaeology, Harvard 2010, 13–48.

Oliver 1941

J. H. Oliver, The Sacred Gerusia, Baltimore 1941 (Hesperia Suppl. VI).

Oliver 1954

J. H. Oliver, The Roman governor’s permission for a decree of the polis, Hesperia 23, 1954, 163–167.

Öğüt-Polat – Şahin 1985

S. Öğüt-Polat – S. Şahin, Katalog der bithynischen Inschriften im archäo­logischen Museum von Istanbul, EpigrAnat 5, 1985, 97–121.

Poland 1909

F. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens, Leipzig 1909.

Pont 2013

A.-V. Pont, Les groupes de voisinage dans les villes d’Asie Mineure occi­dentale à l'époque impériale, in: P. Fröhlich – P. Hamon (edd.), Groupes et associations dans les cités grecques (IIIe siècle av. J.–C. – IIe siècle apr. J.-C.), Genève 2013, 129–156.

Price 1984

S. R. F. Price, Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge 1984.

Pugliese Carratelli 1939/40

G. Pugliese Carratelli, Per la storia delie Associazioni in Rodi Antica, ASAA 22, 1939/40, 147–200.

Ramsay 1895/1897

W. M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia, Oxford 1895/1897.

Reinach 1905

T. Reinach, A Stele from Abounoteichos, NC 5, 1905, 113–119.

Robert 1939

L. Robert, Hellenica, RPh 65, 1939, 97–217.

Robert 1940

L. Robert, Les gladiateurs dans l’Orient grec, Limoges 1940.

Robert 1950

L. Robert, Hellenica IX, Paris 1950.

Robert 1977

L. Robert, Documents d’Asie Mineure, BCH 101, 1977, 43–132.

Robert 1980

L. Robert, A travers l’Asie mineure, Paris 1980.

Robert 1983

L. Robert, Les dieux de Motaleis en Phrygie, Journal de savants 1983, 45–63.

Salmeri 2000

G. Salmeri, Dio, Rome, and the Civic Life in Asia Minor, in: S. Swain (ed), Dio Chrysostom. Politics, Letters and Philosophy, Oxford 2000, 53–92.

Sartre 1991

M. Sartre, L’Orient romain, Paris 1991.

Sherwin-White 1966

A. N. Sherwin-White, The Letters of Pliny. A Historical and Social Com­men­tary, Oxford 1966.

van Nijf 1997

O. van Nijf, The Civic World of Professional Associations in the Roman East, Amsterdam 1997.

van Nijf 2003

O. van Nijf, Les élites comme patrons des associations professionnelles in: M. Cébeillac-Gervasoni – L. Lamoine (edd.), Les élites et leurs facettes. Les élites locales dans le monde hellénistique et romain, Rome – Clermont-Ferrand 2003, 307–321.

van Rossum 1988

J. van Rossum, De Gerousia in de Griekse Steden van het Romeinse Rijk, Leyden 1988.

Vélissaropoulos 1980

J. Vélissaropoulos, Les nauclères grecs. Recherches sur les institutions mari­times en Grèce et dans l’Orient hellénisé, Genève – Paris 1980.

Veyne 1976

P. Veyne, Le pain et le cirque, Paris 1976.

Vidman 1969

L. Vidman, Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et Sarapiacae, Berlin 1969.

Vidman 1970

L. Vidman, Isis und Sarapis bei den Griechen und Römern. Epigraphische Stu­dien zur Verbreitung und zu den Trägern des ägyptischen Kultes, Berlin 1970.

Vujčić 2009

N. Vujčić, Greek Popular Assemblies in the Imperial Period and the Dis­courses of Dio of Prusa, EpigrAnat 42, 2009, 157–169.

Ziebarth 1896

E. Ziebarth, Das griechische Vereinswesen, Leipzig 1896.

Zimmermann 2007

Kl. Zimmermann, Les origines de la Gérousie de l’époque impériale, in: M. Mayer et al. (edd), Acta XII congressus internationalis epigraphiae graecae et latinae, Barcelona 2007, 1523–1527.

Zuiderhoek 2008

A. Zuiderhoek, On the Political Sociology of the Imperial Greek City, GRBS 48, 2008, 417–445.

Zuiderhoek 2009

A. Zuiderhoek, The Politics of Munificence in the Roman Empire, Cam­bridge 2009.