Burak TAKMER – Ebru N. AKDOĞU ARCA – Nuray GÖKALP ÖZDİL (ed.), Vir Doctus Anatolicus. Sencer Şahin Anısına Yazılar, İstanbul 2016.

ÖNSÖZ

XI

FOREWORD

XIII

Sencer Şahin'in Yayınları

XV

Sencer Şahin: Bilime Adanmış Bir Hayat

XXV

Sencer Şahin: Ein Leben für die Wissenschaft

XXIX

Mustafa ADAK
Nemesis in der bithynischen Metropole Nikaia und ein Proconsul der Provinz Asia
                                                Bithynia Metropolü Nikaia’da Nemesis ve bir Asia Eyaleti Prokonsülü


1

Hüsna AKBULUT – Ertuğ ÖNER
Antik Patara Kentinde Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmalarına Paleontolojik Analizlerin Katkısı


33

Ebru N. AKDOĞU ARCA
Iulius Iulianus Phrygia-Caria Eyaleti’nin İlk Valisi miydi?


60

Elif AKGÜN KAYA
Phrygia’dan Dionysos için Yeni bir Adak Yazıtı


74

Yasemin AKIN
Bolu’dan Caracalla Dönemi’ne ait bir ad fines Miltaşı


81

Erkan ALKAÇ
Khios Amphora ve Lagynoslarında Görülen Ortak Üretici İsimleri


90

Murat ARSLAN                                                                                                                                          Herakleia Pontike’li Historiograflar ve Eserleri


98

Ercan AŞKIN
Karaman Muratdede/Masdat Köyü’nden Üç Asker Yazıtı


111

Fatma AVCU
Nallıhan Çevresinden Yeni Yazıtlar: Sulpicii Ailesi


116

Alexandru AVRAM
Zur Bezeichnung des Grabes und der Grabanlagen im Phrygischen
                                                                   Frigce’de Mezar ve Mezar Yapılarının Adlandırılması Üzerine


122

Ferit BAZ
Pamphylia’nın İlk Neokoros Unvanının Perge’ye Verilmesi Hakkında Düşünceler


134

Ralph BEHRWALD – Hartwin BRANDT
Pednelissos in Pisidien. Notizen zu Geschichte, Stadtentwicklung und Verwaltung in hellenistischer und römischer Zeit
Pisidia Kenti Pednelissos. Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Kentin Tarihçesi, Gelişimi ve İdaresi Üzerine Notlar


148

Klaus BELKE
Die Küsten von Hellespont und Bithynien im Spiegel der Portulane und Portulankarten
                                      Portulanlar ve Portulan Haritaları Işığında Hellespontos ve Bithynia Sahilleri


157

Hadrien BRU
La Phrygie Parorée et Pisidienne aux confins des provinces romaines d’Asie, de Galatie et de Lycie-Pamphylie
            Asia, Galatia ve Lycia-Pamphylia Eyaletleri Sınırında Phrygia Paroreios ve Pisidia


190

Angelos CHANIOTIS
The Age of a parthenos. A new Epitaph from Aphrodisias
                                                                                         Bir parthenos’un Yaşı. Aphrodiasias’tan yeni bir Mezar Yazıtı


200

Thomas CORSTEN
‘‘Die berühmten Kassier’’ in Bithynien
                                                                                                         Bithynia’da «Ünlü Cassius’lar»


206

Altay COŞKUN
Ptolemaioi as Commanders in 3rd-Century Asia Minor and Some Glimpses on Ephesos and Mylasa during the Second and Third Syrian Wars
                                                                                                                                                 İÖ. 3. Yüzyılda Küçük Asya’da Komutan olarak görev yapan Ptolemaios’lar ve İkinci ve Üçüncü Suriye Savaşları sırasında Ephesos ve Mylasa’ya bir Bakış

 

211

Asuman COŞKUN ABUAGLA
Isparta Arkeoloji Müzesi’nden Yeni Yazıtlar


234

A. Vedat ÇELGİN – Mehmet KÜRKÇÜ
Termessos’ta Yeni Keşfedilen “Pan Temenosu”


238

Nurşah ÇOKBANKİR ŞENGÜL
Bithynia’dan Yeni Mezar Yazıtları


259

Lucio Del CORSO – Rosario PINTAUDI
Un nuovo frammento di lista efebica da Antinoupolis
                                                                                  Antinoupolis Kenti’nden bir Ephebos Listesi’ne ait Yeni bir Fragman


263

Yadigar DOĞAN
Sezgin Köksal Koleksiyonu’ndan Apameia Myrleia’ya (Mudanya) Ait Yeni Yazıtlar


269

Haydar DÖNMEZ
Platon’un Apologia’sındaki Sokrates’in Kişiliğine Yeni Bir Bakış


278

Boris DREYER
Ehrenplätze für Dopinghersteller – Die (Kranz-) Agone und ihre Bedeutung im Licht neuer Ausgrabungen von    Magnesia am Mäander                                                                                                                                                       Doping Üreticilerine Tahsis Edilmiş Onur Yerleri: Menderes Magnesia’sında Yapılan Yeni Kazılar Işığında Taç Agon’larının Önemi 


291

Serra DURUGÖNÜL
Korykos’tan (Dağlık Kilikia) Bir Mezar Steli


303

Murat DURUKAN – Ulus TEPEBAŞ – Muzaffer YILMAZ
Karasis Kalesi Hakkında Bir Yorum


308

Emre ERTEN – Hakan SİVAS
Eine neue Weihinschrift für Meter aus Dorylaion
                                                                                     Dorylaion’dan Meter İçin  Yeni Bir Adak Yazıtı


330

Margherita FACELLA
The Alleged Dynastic Era of Commagene
                                                                                                           Sözde Kommagene Dynast Era’sı


336

Denis FEISSEL
Citoyenneté romaine et onomastique grecque au lendemain de la constitutio Antoniniana: les cognomina en –ιανός dans les inscriptions de Pamphylie et de Bithynie
                                                                                                     Constitutio Antoniniana’nın ardından Roma Vatandaşlığı ve Yunan Onomastiği: Pamphylia ve Bithynia Yazıtlarında           –ιανός cognomenleri


349

Klaus FREITAG
Zur Bedeutung von Waldbränden in der Antike
                                                                                                    Antik Dönem’de Orman Yangınlarının Önemine Dair


356

Nikos GIANNAKOPOULOS
Groups and Associations in Bithynia and Pontus: Interaction with prominent Statesmen and provincial Governors
      Bithynia ve Pontos’ta Grup ve Dernekler’in Yerel Siyasetçi ve Eyalet Valileriyle İletişimleri


364

Nuray GÖKALP ÖZDİL
Antalya Müzesi’nden Yeni Adak ve Mezar Yazıtları


388

Klaus GREWE
Die älteste Getriebedarstellung der Welt. Ammianos, der „Daedalos“ und Erfinder aus Hierapolis in Phrygien
        Dünyanın En Eski Şanzıman Tasviri: Phrygia Hierapolisi’nden «Daedalos» ve Mucit Ammianos


397

Onur GÜLBAY
Emperor Hadrian’s Reconstruction Projects in Mysia and Bithynia
                                                                                İmparator Hadrianus’un Mysia ve Bithynia’da İmar Projeleri


403

Peter HERZ
Zur Karriere des Lucius Septimius Flavianus Flavillianus aus Oinoanda
                                                          Oinoanda’lı Lucius Septimius Flavillianus’un Kariyeri Üzerine


418

Friedrich HILD
Topographica Carica
                                                                                                                                              Karia Topografyası


425

Julia HOFFMANN-SALZ
Griechische Grabepigramme in Karien – Zeugnisse der Hellenisierung der lokalen Bevölkerung?
                          Karia’da Yunanca Epigramlar – Yerli Nüfusun Helenleşmesine dair Veriler


435

Ulrich HUTTNER
Der Name Zotion und die Authentizität der Ignatiusbriefe
                                                                                  Zotion Adı ve Ignatius’un Mektubunun Güvenilirliği


454

Turhan KAÇAR
Serdica Konsili M.S. 343: Doğu ve Batı Kiliselerinin Yol Ayrımı mı?


461

Maria KANTIREA
Non-elite Benefactors in the Roman East: Building Activity by Freedmen, Slaves, Craftsmen and Traders
                      Doğu Roma İmparatorluğunda Elit Tabakasından olmayan Hayırhahlar: Azatlı, Köle, Esnaf ve Zanaatkarlar ile Tüccarların İmar Faaliyetleri


471

Mehmet Ali KAYA – Kevser TAŞDÖNER ÖZCAN
Roma İmparatoru Hadrianus ve Anadolu: Geziler, Eyaletler ve Kentler


494

Rabia KAYAPINAR AKÇORU
Antonius’un Caesar için Verdiği Laudatio Funebriste Propaganda


514

Rosalinde A. KEARSLEY
An Imperial Freedman’s Dedication in Phrygia
                                                                                               Phrygia’da bir İmparator Azatlısı’nın Adak Yazıtı


523

Hatice KÖRSULU
Kappadokia Komana’sı Geç Roma Seramikleri


529

Sofia KRAVARITOU
Imperial Cult, Greek Gods and Local Society in Demetrias (Thessaly)
                                                              Demetrias Kenti’nde İmparator Kültü, Yunan Tanrılar ve Toplumsal Yapı


552

Peter KRITZINGER
Contrascriptores im römischen Zollwesen
                                                                                                            Roma Gümrük Sisteminde Contrascriptores


567

Guy LABARRE – Mehmet ÖZSAİT
Les inscriptions d’Antioche de Pisidie à Hüyüklü
                                                                                                  Hüyüklü’den (Pisidia Antiokheia) Yazıtlar


590

Dinçer S. LENGER
Monete provenienti dal Monte Nif (Olympos) in Ionia
                                                                                          Ionia Nif (Olympos) Dağı’ndan Sikkeler


598

Hasan MALAY – Marijan RICL
A Roman Senator ‘redivivus’ and a new Asiarch: Two new Inscriptions from Thyateira and Hierokaisareia
                        Bir Roman Senatörü ‘redivivus’ ve Yeni bir Asiarkh: Thyateira ve Hierokaisareia’da Bulunmuş Yeni İki Yazıt


611

Wolfram MARTINI
Die Akropolis von Perge in der Kaiserzeit und ihre Bedeutung für die Stadt
                                                                 İmparatorluk Dönemi’nde Perge Akropolis’i ve Kent için Önemi


617

Giovanna Daniela MEROLA
La revisione augustea della lex portus Asiae
                                                                                                          Lex portus Asiae üzerinde Augustus Dönemi Düzenlemeleri


627

Stephen MITCHELL
ΕΡΜΗΝΕΙΑ. The Greek Translations of the sacrae litterae on Official Hospitality (AD 204)
                                 ΕΡΜΗΝΕΙΑ. Resmi Misafirlik ile İlgili sacrae litterae’nin Yunanca Çevrileri


635

Pantelis NIGDELIS
HARPALIANI: A new Village of the Roman Colony of Philippi
                                                                        Harpaliani. Roma Kolonisi Philippi’de Yeni Bir Köy


640

Mehmet OKTAN
Lyrboton Kome Yerleşimi’nden bir Phratra


651

Elif Burcu ÖZKAN
Antik Literatürden Örneklerle Akdeniz Dünyasında Kybele Kültü


657

Bülent ÖZTÜRK
Karadeniz Ereğli Müzesi’nden Herakles Aleksikakos’a Sunulan Bir Adağın Düşündürdükleri


682

Zinon PAPAKONSTANTINOU
Spectator-Athlete Interaction in Ancient Greek Athletics
                                                                                        Eski Yunan Atletizminde Seyirci-Atlet Etkileşimi


699

Georg PETZL
Epigraphische Kleinarbeit. Zu Inschriften der Synagoge von Sardeis
                                                                  Sardeis Sinagog’u Yazıtları Üzerine Kısa bir Epigrafik İnceleme


708

Michael RATHMANN
Die Tabula Peutingeriana. Stand der Forschung und neue Impulse
                                                                       Tabula Peutingeriana. Araştırma Tarihçesi ve Yeni Veriler


714

Sevgi SARIKAYA
Küçük Asya’da Diadokhoi Savaşları: Kardia’lı Eumenes’in Savaş Stratejisi


736

Mustafa H. SAYAR
Septimius Severus, Iulia Domna ve Perinthos


754

Diether SCHÜRR
Von Leto, Fröschen und so weiter. Brückenschläge zwischen Versailles und Hattusa
                                               Leto, Kurbağalar vb. Hakkında. Versay ve Hattuşa Arasındaki Bağlantılar


761

Michael P. SPEIDEL
Konstantins Ticinum-Medallion und der Ursprung der Dreigötterbrakteaten
                                                Contantinus’a ait Ticinum Madalyonu ve Üç-Tanrılı Brakteat’ların Kökeni


780

Gregor STAAB
Zwei in der Kölner Abklatschsammlung gefundene Grabepigramme aus Nikaia
                                              Nikaia’dan, Istampajları Köln’deki Arşivde Bulunan İki Mezar Epigramı


785

Konrad STAUNER                                                                                                                                                New Documents from the Roman Military Administration in Egypt’s Eastern Desert: the Ostraca from the Praesidium of Didymoi                                                                                                                                                              Mısır’ın Doğu Çölünden Roma Ordu İdaresi hakkında yeni Belgeler: Didymoi Karakolu’ndan Ostrakonlar


796

Karl STROBEL                                                                                                                                                  Anmerkungen zum Währungsedikt Diokletians vom 1.9.301 n Chr. aus Aphrodisias                                                      Diocletianus’un Aphrodisias’tan İ.S. 1/9/301 Tarihli Revalüasyon Fermanı Üzerine Notlar


816

Burak TAKMER
Havza’dan Yeni Bir Miltaşı Üzerinde Aradii Soyundan Yeni Bir Galatia Valisi: C. Aradius Rufinus


828

Oğuz TEKİN
Early Byzantine Weights in the Silifke Museum
                                                                                                    Silifke Müzesi’nde Erken Bizans Ağırlıkları


857

S. Gökhan TİRYAKİ
Yeni Hitit Yazı Araç-Gereçleri


863

Nihal Tüner ÖNEN
Phaselis’ten İmparator Lucius Verus İçin Yeni Bir Adak Yazıtı


874

Hüseyin UZUNOĞLU
Neue Inschriften aus Apollonia ad Rhyndacum
                                                                                              Apollonia ad Rhyndacum’dan Yeni Yazıtlar


882

Ahmet ÜNAL
Judeo-Hıristiyan Tarih Yazıcılığı, Oriyentalizm, Eski Anadolu Kültürleri, Arkeoloji ve Türkler


891

Günder VARİNLİOĞLU – Ender VARİNLİOĞLU
Priapus in Rough Cilicia?
                                                                                                                                      Dağlık Kilikya’da Priapos?


906

Burhan VARKIVANÇ
Kaunos Tiyatrosu’nun Klasik Dönem Sahne Binası


917